ازکارگران شاغل و بازنشسته هفت تپه حمایت کنیم

صبح امروز بیش از ۳۵٠ تن ازکارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه، دراعتراض به بد قولی و عدم انجام تعهدات کارفرما، درمقابل دفتر مدیریت دست به تجمع زدند.ازآن جا که کارفرما به منظور ایجاد نفاق و دو دستگی، پرداخت مطالبات فقط بخشی ازکارگران را پذیرفت، این موضوع اعتراض و خشم کارگران را برانگیخت. کارگران معترض با خروج ازشرکت و انجام راه پیمائی و تجمع، جاده بین المللی اهواز- اندیمشک را مسدود ساختند.

به دنبال این اقدام اعتراضی و ایجاد ترافیک سنگین، نیروهای سرکوب انتظامی سراسیمه خود را به محل رساندند و با دعوت ازکارگران به مذاکره و بازگشت کارگران به کارخانه، جاده اهواز- اندیمشک نیز باز شد و عبور و مرور وسائل نقلیه ازسرگرفته شد.

صدها کارگربازنشسته نیشکر هفت تپه، بدلیل عدم پرداخت چهار درصد سهم بیمه کارفرما به صندوق سازمان تأمین اجتماعی، ماه هاست سرگردان اند ودر بلاتکلیفی به سر می برند.علاوه برکارگران بازنشسته، کارگران شاغل این شرکت نیز، از زمانی که شرکت به بخش خصوصی واگذارشده، با تنگنا ها و محدودیت های بیشتری روبرو شده و زیر فشارهای گوناگون و روزافزون کارفرما قرار دارند. افزون براین ها، قائم مقام مدیریت شرکت اخیراً فریدون نیکوفرد یکی ازنمایندگان کارگران و از اعضای فعال سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را تهدید به اخراج نموده است.

کارگران هفت تپه اعم ازشاغل و بازنشسته نسبت به اقدامات مدیریت شرکت وکارفرما به شدت معترض اند. کارگران خواهان پرداخت فوری حقوق های معوقه، پرداخت حق بیمه، سنوات بازنشستگی، پرداخت بموقع دستمزد وسایر مطالبات خود هستند.صدها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه با حرکت اعتراضی دستجمعی خود نشان دادند که درمقابل فشار های کارفرما ساکت نمی نشینند و ازسندیکائی که خودآن را ایجاد کرده اند ونیز ازنمایندگان و فعالان سندیکا حمایت می کنند.
سازمان فدائیان(اقلیت) ازاعتراضات و خواست های کارگران شاغل و بازنشسته نیشکر هفت تپه قویاً حمایت می کند و خواستار تحقق فوری و کامل مطالبات آن هاست.

سازمان فدائیان(اقلیت)، ضمن حمایت از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و فعالان این سندیکا ، بر حق کارگران برای اعتراض و اعتصاب تأکید و اقدامات ارعاب گرانه مدیریت شرکت را محکوم می کند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۱۳ خرداد ۱۳۹۶

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

POST A COMMENT.