وحشی‌گری پلیس علیه کارگران مبارز آذر آب و هپکو را محکوم کنیم

کارگران سراسر ایران! واحدهای ضد شورش رژیم ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی، در ادامه وحشی‌گری روز گذشته علیه کارگران آذر آب اراک و ماشین‌سازی هپکو که به زخمی شدن تعدادی از کارگران انجامید، امروز٢٩

کمک های مالی

شکارگاه