گل همین جاست، همین جا برقص

مارکس در فصل نخست هجدهم برومر، به افسانه ای از “ازوپ” شاعر اسطوره ای یونان باستان یاد می کند. این افسانه، اشاره به مردی شیاد دارد، که شهر به شهر می گشت، مردم را دور خود جمع می کرد و

کمک های مالی