ازکارگران شاغل و بازنشسته هفت تپه حمایت کنیم

صبح امروز بیش از ۳۵٠ تن از کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت‌تپه، در اعتراض به بدقولی و عدم انجام تعهدات کارفرما، در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع زدند. از آن جا که کارفرما به منظور ایجاد نفاق و