ازکارگران شاغل و بازنشسته هفت تپه حمایت کنیم

صبح امروز بیش از ۳۵٠ تن ازکارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه، دراعتراض به بد قولی و عدم انجام تعهدات کارفرما، درمقابل دفتر مدیریت دست به تجمع زدند.ازآن جا که کارفرما به منظور ایجاد نفاق و دو