بعد چه؟

خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی رژیم، با وعده‌های توخالی جناح‌های رقیب به پایان رسید. آنچه باقی ماند بحران‌هایی است که تمام ارکان نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی موجود را فراگرفته است. حسن روحانی که در طول