کمیته خارج از کشور

گزارشی از مراسم یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم در دهه شصت – ونکوور – کانادا

روز شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۷ مراسم یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت توسط “کمیته یادمان  جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم” که با سازماندهی و همکاری نیروهای چپ و آزادیخواه شهر ونکوور تشکیل شده بود،