اطلاعیه‌های سازمان

اخراج کارگران هفت‌تپه را محکوم می‌کنیم

در ادامه سرکوبگری‌های یک ماه اخیر دولت و کارفرمای  مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه علیه کارگران این مجتمع که به دستگیری و پرونده‌سازی برای ۶٠ تن از کارگران در بیدادگاه‌های رژیم انجامید، موج جدیدی