تحلیل جهان

نفسی تازه در کالبد جنبش فلسطین

با اعتصاب غذای بیش از ٢٠٠٠ زندانی سیاسی فلسطینی در زندان های اسرائیل در آستانه ی پنجاهمین سالگرد جنگ شش روزه، نفسی تازه در کالبد جنبش فلسطین دمیده شد. این اعتصاب از ١٧ آوریل، روزی که به نام روز

بن‌بست برکسیت