جنبش‌های اجتماعی

“شورای اسلامی ” و نبرد سندیکا با مدیریت شرکت‌واحد

“شوراهای اسلامی کار” در شرکت‌واحد و مقابله با این باصطلاح شوراها، همواره یکی از عرصه‌های نبرد کارگران این شرکت و سندیکای آن‌ها با مدیریت و حامیان دولتی آن بوده است. از یک سو مدیریت

زنان و بازار کار