انتشارات سازمان

زندگی سیاسی و آموزش‌های مارکس

کارل مارکس، در ۵ مه ۱۸۱۸ در شهر تِریِر، ایالت راین پروس متولد شد. از نخستین نوشته‌هائی که از وی به دست آمده و مهم‌ترین آن انشائی‌ست که در دبیرستان با عنوان “اندیشه های یک مرد جوان، درباره انتخاب