اسناد کنگره و کنفرانس‌ها

گزارش سیاسی کمیته اجرائی سازمان فدائیان(اقلیت) به کنفرانس پانزدهم

رفقا! کنفرانس پانزدهم سازمان در شرایطی برگزار می‌گردد که نظام سرمایه‌داری جهانی، ورشکستگی خود را بیش از هر زمان دیگر، در مقیاس  جهانی به نمایش گذاشته است. تشدید تضادهای این نظم که بازتاب پوسیدگی